مهاجرت از طریق ازدواج

مهاجرت از طریق ازدواج

بحث مهاجرت از طریق ازدواج یکی از مسائل حائز اهمیت، اثبات واقعی بودن این ازدواج امری مهمازدواج زوجین بعد از اعلام درخواست آنها باید به تایید ارگانهای مخصوص این موضوع، زیر نظر دولت در آمده و مراحل اقامت قانونی آنها شروع خواهد...

مقایسه آگهی ها

مقایسه